تبلیغات

ابزار وبلاگ

دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه - نشریه ی پژوهش نفت
دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 10 فروردین 1391

                             فهرست مقالات منتشره در نشریه :    پژوهش نفت- شماره 66  تابستان 1390

نگاه به تاریخش نکنین!این نشریه سالانه هست و سالی یک بار چاپ میشه پس این آخرین نسخه اش هست.

میتونین از ادامه ی مطلب دانلودش کنین!!!

 1 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):4-11.
 
شبیه سازی مونت کارلو ساختار کریستالی هیدرات CO2 با استفاده از روش ولف
 
صادقی فر علیرضا*,دادور میترا,كریمی صفورا,حسن پور ساناز*
 
* دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
 
 

در تحقیق حاضر، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، ساختار هیدرات CO2 در دمای 270K و فشار 5MPa پیش بینی شده است. برای این منظور از مدل پتانسیلی TIP3P برای برهم کنش های بین مولکول های آب و از روش ولف برای محاسبه برهم کنش های الکترواستاتیک استفاده شده است. متداول ترین روشی که برای محاسبه برهم کنش های الکترواستاتیک در شبیه سازی مولکولی هیدرات CO2 تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، روش جمع اوالد می باشد. روش ولف نسبت به روش اوالد ساده تر بوده و سرعت محاسبات در آن سریع تر می باشد. بنابراین، می توان برای سیستم های پیچیده تر هیدرات، به صورت گسترده از آن استفاده کرد. در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از مقالات معتبر و نتایج تجربی مقایسه شده که دقت بالای روش مورد استفاده را نشان می دهد.

 
كلید واژه: هیدرات CO2، شبیه سازی مونت کارلو، روش ولف، مدل پتانسیلی TIP3P
 

 دانلود

 

 

2 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):12-22.
 
مدل سازی سنگ شناسی در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی
 
دزفولیان محمدامین*,اكبرپورشیرازی محسن
 
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، باشگاه پژوهشگران جوان
 
 

مغزه گیری از تعدادی چاه بدون توجه به اندازه میدان نفتی، برای به دست آوردن اطلاعات کلی از منطقه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد. مغزه گیری از تمام چاه ها در یک میدان بزرگ بسیار پرهزینه است. بنابراین، یافتن راهی برای گریز از این هزینه بالا ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به مدل سازی شبكه های عصبی مصنوعی، به منظور استفاده از نگارهای چاه برای تخمین لیتولوژی در یكی از مخازن میدان گازی پارس جنوبی اختصاص دارد. در این تحقیق، از یك شبكه عصبی سه لایه با الگوریتم پس انتشار خطا(BP)  و الگوریتم آموزش لونبرگ- ماركوآرت، برای تخمین سنگ شناسی استفاده شده است. نگارهای نوترون، چگالی، پرتو گاما و اثرفتوالكتریك (PEF) به صورت ورودی شبكه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، داده های مربوط به چهار چاه در میدان پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است. از داده هاى دو چاه (چاه های  SPF1وSPF2 ) كه دارای آنالیز مغزه بودند برای آموزش شبكه، اعتبارسنجی و آزمون استفاده شد و سپس شبكه طراحی شده جهت تخمین سنگ شناسی دو چاه دیگر (چاه های SPF3 و(SPF4  مورد استفاده قرار گرفت و با داده های مغزه آن ها مقایسه گردید. سنگ های مورد بررسی عبارتند از: دولومیت، آهك، آهك دولومیتی، دولومیت آهكی، انیدریت، شیل، آهك شیلی و دولومیت شیلی. مقدار میانگین مربعات خطا (MSE) برای چاه SPF3 برابر 0.087 و برای چاه SPF4 برابر 0.098 می باشد.

 
كلید واژه: سنگ شناسی، چاه پیمایی، مغزه، شبکه عصبی مصنوعی، مخزن هیدروکربوری
 

 دانلود

 

3 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):23-33.
 
مطالعه ویژگی های ژئوشیمیایی هیدروكربن های مخازن ایلام و سروک در میادین مارون و کوپال
 
كمالی محمدرضا,معماریانی محمود,جعفری درگاهی هانیه*
 
* دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، گروه زمین شناسی
 
 

میادین نفتی مارون و کوپال از جمله میادین بزرگ واقع در ناحیه فروافتادگی دزفول است که در جنوب شرقی شهر اهواز در مجاورت میدان های نفتی آغاجاری و اهواز قرار گرفته است. سازندهای ایلام، سروک و آسماری، مخازن هیدروکربنی این دو میدان می باشند. به منظور بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی، نمونه نفت های مخازن ایلام و سروک در میادین مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های ژئوشیمیایی متداول نظیر تست SARA، تکنیك کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (MS-GC) تحت آنالیز قرار گرفتند. با توجه به نتایج آنالیزها كه شامل توزیع برش های هیدروکربنی تشکیل دهنده این نفت ها (تست SARA) و همچنین مطالعه بیومارکرهای خانواده ترپان ها و استران های تخلیص شده از برش اشباع می شود، می توان گفت هیدروکربن های موجود در مخزن سروک در هر دو میدان مورد مطالعه، خصوصیات نفت های پارافینیک را نشان می دهد. در صورتی که ویژگی های هیدروکربور موجود در مخزن ایلام واقع در میدان نفتی مارون، مشابه نفت های پارافینیک متمایل به نفتنیک می باشد. همچنین هیدروکربور موجود در مخزن ایلام در میدان نفتی کوپال خصوصیات نفت های آروماتیک را دارا است. بررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهد که هیدروكربن های تجمع یافته در مخازن یاد شده، از سنگ منشاهای كربناته، در شرایط احیایی تا نیمه احیایی زایش یافته اند. کروژن سنگ منشا احتمالی از نوع II و مخلوطی از نوع II و III می باشد، که بیان گر وجود مواد آلی با منشا دریایی و مقادیر جزئی مواد آلی حمل شده از خشکی است. بررسی پارامترهای بلوغ بیومارکر، حاکی از بلوغی متوسط در حد اوایل تا اواسط پنجره نفت زایی برای مواد آلی تولید کننده نفت های تجمع یافته در این میدان می باشد.

 
كلید واژه: ژئوشیمی مخزن، سازنده ایلام، سازنده سروک، میدان مارون و کوپال، ترکیب نفت، بیو مارکر
 

 دانلود

 

4 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):34-42.
 
مطالعه تجربی كارایی مایعات یونی در كاهش گوگرد بنزین
 
فرزین نژاد نجمه*,شمس سولاری اسماعیل,میران بیگی علی اكبر,تركستانی سیدكامران,طلاچی حسین
 
* پژوهشگاه صنعت نفت، گروه تجزیه و ارزیابی
 
 در این پژوهش یكی از روش های نوین گوگردزدایی از سوخت كه از سال 2001 به بعد در حال تحقیق و بررسی می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. گوگردزدایی از بنزین های داخلی و وارداتی با هدف رسیدن به سوختی با مقادیر پایین گوگرد با استفاده از چند نوع مایع یونی (حلال سبز) مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از طراحی آزمایش و نرم افزار آماری، متغیرهای موثر بر كارایی گوگردزدایی مشخص گردیده و شرایط بهینه گوگردزدایی با كارایی بالاتر به كار گرفته شده است. در پژوهش حاضر، خواص فیزیكی و شیمیایی بنزین و به طور شاخص، میزان گوگرد بنزین های مختلف قبل و بعد از استخراج، اندازه گیری گردید. با ارزیابی نتایج به دست آمده، مشخص شد كه مایعات یونی مورد استفاده جهت حذف تركیبات گوگردی حلقوی، بسیار موثر عمل می نمایند. بنابراین، می توان از مایعات یونی به عنوان روش مكمل HDS (گوگردزدایی به كمك هیدروژن) در گوگردزدایی عمیق استفاده نمود.
 
كلید واژه: مایعات یونی، بنزین، گوگردزدایی، استخراج مایع-مایع، ترکیبات تیوفنی، حلال سبز
 

 دانلود

 

 5 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):43-52.
 
پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل و ساختار هیدرات متان در حضور بهبود دهنده ترمودینامیکی اکسید پروپیلن
 
ایل بیگی محمد,فضلعلی علیرضا*
 
* دانشگاه اراک، دانشکده مهندسی شیمی
 
 

در این تحقیق، شرایط تعادلی و نوع ساختار هیدرات گازی متان در حضور ماده بهبود دهنده ترمودینامیکی اکسید پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه انجام شده بر پایه روشی از ترمودینامیک آماری موسوم به واندروالس و پلاتیو می باشد. با اعمال اصلاحات لازم بر مدل فوق برای تعیین ضرایب فعالیت و فوگاسیته اجزای موجود در تعادل، مدلی با دقت بالا و با قابلیت تخمین شرایط تعادلی تشکیل هیدرات در حضور مواد بهبوددهنده توسعه داده شد. پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات متان در حضور اکسید پروپیلن برای ساختارهای SII و SH، نتایج متفاوتی در شرایط دما و فشار تعادلی تشکیل هیدرات ایجاد نموده است، به گونه ای که مدل بر مبنای ساختار SH انطباق بالایی با داده های آزمایشگاهی دارد.

 
كلید واژه: هیدرات گازی متان، مدل سازی ترمودینامیک، بهبود دهنده های ترمودینامیکی، تعادل فازی
 
 دانلود

6 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):53-66.
 
شبیه سازی پارامترهای پتروفیزیكی مخازن هیدروكربنی با استفاده از روش SGS در یكی از میادین جنوب غرب ایران
 
شعبانی فرامرز*,بشیری غلامرضا,كرامتی محمد,ایزدخواه مهسا
 
* پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین
 
 

برای شبیه سازی پارامترهای پتروفیزیكی مانند تخلخل و اشباع آب در مخازن هیدروكربنی، از داده های چاه های حفاری شده (لاگ ها) استفاده می شود. با شبیه سازی پارامترهای پتروفیزیكی، یک دید سه بعدی از خصوصیات مخزنی به دست می آید كه در ایجاد الگوهای جریانی مخزن نقش بسزایی دارد. همچنین با شبیه سازی این پارامترها، مكان های مستعد مخزنی شناسایی شده و در توسعه میادین هیدروكربنی مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر، از روش شبیه سازی تخمین تصادف (Sequential Gaussian Simulation) SGS كه یك روش زمین آماری می باشد، برای تهیه مدل سه بعدی پتروفیزیكی مخزن سروك میدان نفتی آزادگان (واقع در جنوب غربی ایران) استفاده شده است. در این روش زمین آماری، با استفاده از پارامترهای پتروفیزیكی با مقادیر و مختصات معلوم، مقدار همان پارامتر در نقاط مجهول به دست می آید. در روش SGS از سلول ها یا بلوك هایی كه دارای یك ارزش معین از انواع پارامترهای پتروفیزیكی می باشند، استفاده می شود. در نهایت پس از تعریف ساختمان مخزن و آنالیز داده های پتروفیزیكی، مدل های شبیه سازی شده با این روش برای 5 زون مخزنی سازند سروك در میدان نفتی آزادگان با دقت بالا برای پارامترهای تخلخل و اشباع آب به دست آمد. با اعمال حدود برشی مناسب، مكان های نفت ده مخرن در هر یك از زون ها و میانگین همه آنها در یك مدل واحد شبیه سازی شد. نتایج این مدل ها بیان گر این نكته است كه بهترین زون مخزنی در سازند سروك، زون 3 می باشد.

 
كلید واژه: پارامترهای پتروفیزیکی، روش SGS آنالیز داده ها، مدل شبیه سازی شده
 

 دانلود

 

7 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):67-75.
 
فرمولاسیون و دانه بندی كیك گوگردی فرآیند سولفیران به روش مرطوب جهت كاربرد در كشاورزی
 
روزبهانی دهنوی احمد*,وكیلی فروزان,فرصت خالد,علایی ابراهیم
 
* پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
 
 

در فرآیند سولفیران گاز سمی، خورنده و خطرناك سولفید هیدروژن به صورت مستقیم به ذرات بسیار ریز گوگرد عنصری تبدیل می شود كه معمولا از محیط آبی به صورت كیك گوگردی مرطوب جدا می گردد. بررسی های انجام شده، نشان می دهد كه از كیك گوگردی می توان به طور مستقیم در بخش كشاورزی استفاده كرد، ولی شواهد موجود حاكی از آن است كه مقاومت مكانیكی چنین كیكی پس از خشك شدن پایین بوده و به سادگی با اعمال اندكی نیرو به صورت پودر در می آید. بنابراین به دلیل ملاحظات ایمنی، بهداشت و محیط زیستی، جابجایی و استفاده از چنین كیك گوگردی توصیه نمی شود. بررسی های آزمایشگاهی اولیه نشان می دهد كه با استفاده از مواد افزودنی مناسب و ارزان قیمت، می توان كیك گوگردی مرطوب ایجاد شده در ادامه فرآیند سولفیران را به محصولی دانه بندی شده با مقاومت مكانیكی مناسب تبدیل كرد. با توجه به این نكته كه كیك گوگردی حاصل از فرآیند سولفیران، مقداری آب به همراه دارد، استفاده از روش دانه بندی مرطوب جهت تولید صنعتی از نظر فنی امکان پذیرتر است. از سوی دیگر شواهد آزمایشگاهی به دست آمده حاكی از آن است كه خاصیت فروپاشی و پخش محصول دانه بندی شده در حضور رطوبت، می تواند تحت تاثیر مواد افزودنی به كار برده شده قرار گیرد. از این رو با استفاده از مقادیر مناسبی از مواد افزودنی چون بنتونیت، سدیم لیگنو سولفونات، هیومیك اسید و مواد پركننده دیگر، فرمولاسیون های مختلفی از كیك گوگردی تهیه شده و پس از دانه بندی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهنده این است كه فرمولاسیون نهایی مشتمل بر 5% بنتونیت، 2% لیگنوسولفونات و 10% هیومیك اسید، دارای مقاومت مكانیكی مناسبی است و در محیط آبی به سرعت پخش شده و ذرات ریز گوگرد تولید می نماید.

 
كلید واژه: سولفیران، گوگرد، کیک گوگردی، دانه بندی مرطوب
 

 دانلود

 

8 : پژوهش نفت تابستان 1390; 21(66):76-82.
 
بررسی عملکرد اسکرابر دینامیکی جدید در حذف دی اکسیدگوگرد
 
حسن پور ساناز*,رشیدی فریبرز,جمشیدی اسماعیل,قریشی حسین
 
* دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
 
 

گاز SO2 به عنوان یکی از آلاینده های زیست محیطی در ترکیب گاز خروجی صنایع مختلف مانند صنایع چوب و کاغذ، ذوب فلزات، پتروشیمی و پالایشگاه ها وجود دارد و امروزه کشورها قوانین سخت گیرانه ای را برای حد مجاز این ماده در گاز خروجی صنایع، وضع کرده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد اسکرابر دینامیکی جدید در حذف آلاینده گازیSO2 ، به وسیله یک جاذب با قابلیت بازیابی حلال (محلول بافر فسفات سدیم) می باشد. در این پژوهش، یك اسکرابر دینامیكی بر روی دودکش یکی از بویلرهای واحد آب، برق و بخار قسمت جنوبی پالایشگاه نفت تهران نصب گردید و با تغییر پارامترهایی نظیر دبی جاذب و دبی گاز ورودی به دستگاه، میزان غلظت SO2 پیش و پس از تصفیه به وسیله اسکرابر مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین راندمان بدست آمده در حذف SO2 به وسیله این اسکرابر دینامیکی، 83.5% می باشد که با توجه به کوچک بودن نسبت دبی مایع به گاز در این اسکرابر در مقایسه با دیگر دستگاه ها نظیر اسپری اسکرابرها و برج های سینی دار، نتیجه رضایت بخشی است.

 
كلید واژه: دی اکسید گوگرد، اسکرابر دینامیکی، فسفات سدیم، جذب، گاز دودکش
 
 دانلود

 ارسال توسط رضا عسگری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بچه ها نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ