تبلیغات

ابزار وبلاگ

دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه - اطلاعات عمومی زمین شناسی مناطق نفت خیز
دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه پیام نور ارومیه
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست

مرتبه
تاریخ : شنبه 3 اسفند 1392

 

1- سازند بختیاری:

این سازند شامل سنگ جوش Conglomrate می باشد معمولاً با آب حفاری میشود وبعلت دارا بودن ذرات ریز ماسه ای بهتر است با سیستم باز حفاری گردد در غیر اینصورت ته نشست در تانكهای گل حتمی واستفاده از Desander وdesilter اجباری خواهد بود.

 

2-سازند آغاجاری:

این سازند شامل مارلهای قرمز تا قهوه ای رنگ وگاهی متناوباً مارلهای خاكستری رنگ وماسه سنگ بوده وبندرت لایه های آهكی نیز در آن یافت میشود.

این سازند معمولاًمسائل زیادی را بهمراه ونداردفقط در بعضی از میدانها مانند كوپال و رامین آبهای شور تحت فشار موجودند كه با افزایش وزن گل كنترل میگردند

 ودر بعضی دیگر از میدانها در این سازندگل گم شدگی دیده شده است مانند بینك واز دیگر مسائل این سازند شسته شدگی بدنه چاه است وآن نیز بدین دلیل است كه چون مارلها تركیبات رسی هستند آب فیلتر شده مایع حفاری را جذب وسپس بادكرده از طبقه جدا میگردند.

 

 

3-سازند میشان:

این سازند درقسمت های بالائی خود شامل مارلها ی خاكستری حاوی مواد كربنات وذرات Silt از جنس سیلیس میباشد ومتناوباً طبقات آهكی نیز در آنها یافت میشود این طبقات آهكی در قسمت تحتانی بیشتر می شود ودر ایالت مارس این آهكها بصورت متراكم بخش گوری را تشكیل میدهد كه در میدان سرخون گاز خیز می باشد.

4-سازند گچساران :

این سازند عموماً شامل انیدرید Ca So4 مارلهای خاكستری وقرمز ونمك NaC1 وطبقات نازك آهكی میباشد .مسائل ومشكلات حفاری دراین سازند متنوع وغیر قابل پیش بینی می باشد وبطور احتمالی بشرح ذیل اند.


ادامه مطلب...

الف – حفاری در مالها

حفاری ضخامتهای زیادمارل موجب میگردد كه موادرسی در گل حفاری پراكنده شده و گرانروی گل حفاری را از حد متعارف خارج می سازد.

در صوریتكه Water Loss كنترل نشود واز صفر تجاوز كند مقداری آب بوسیله شبكه بلورین كانی های رسی جذب شده وموجب بادكردن رسها كه بصورت سنگ شدگی چاه وبالاخره بصورت واریزه به درون چاه خواهد ریخت البته این واكنش بوسیله حرارت دینامیك چاه نیز تسریع وتشدید میگردد.

ب- حفاری در نمكها

حفاری در نمكها اگر با ضخامت كم نمك در نظر گرفته شود بسیار مفید وگل را متعادل میسازد ولی ضخامتهای زیاد نمك موجب میشود كه ذرات نمك از غربالهای لرزان گذشته ومقدار مواد جا مدگل را افزونی بخشد.

ج – آبهای شور پرفشار سازندی

آبهای شور تحت فشار از قانون خاصی از نظر سنگ شناسی تبعیت نمی كند ودر هر نوع سنگ رسوبی میتواند محبوس شود در مورد منشاء این آبها نظریات متفاوتی موجود است از آن جمله است.

ج –1 تبدیل ژیپس به انیدرید.

چون در طبیعت سولفات كلسیم بصورت ژیپس (Ca SO4 ,2H2O) ته نشین میشود واعماق زمین تنها بصورت انیدرید. (Ca SO4) یافت شده است لذا اعتقاد براین است كه تحت فشار طبقات فوقانی وحرارت زمینی ژیپس تبدیل به انیدرید شده ودو ملكول آب آزاد میشود.

انیدرید ژیپس

Ca So4 +2 H2O Ca SO4,2H2O

ج-2 تبدیلات كانی های رسی

كانی های رسی در طول زمان زمین شناسی برابر فشار وحرارت به یكدیگر تبدیل میشونددر بعضی از مراحل واكنش همراه با آزادشدن مولكولهای آب میشود مانند:

Illite + H2O Montmorilonlte

به رصورت نظریه تبدیل زیپس به انیدرید در رابطه با سازند گچساران مورد قبول به نظریه میرسد.

سازند گچساران به هفت بخش عمده تقسیم میگردد كه به ترتیب از بالا به پائین :

4-1 بخش هفتم :

این بخش شامل انیدرید آهك .مارلهای خاكستری رنگ میباشد در میدان پازنان یك لایه نسبتاً نازك از مارل قرمز رنگ در اواسط بخش دیده میشود .بطور كلی این بخش كم فشار بوده وبا گل سبك حفاری میشود قاعده این بخش بر سر بخش ششم قرار داردكه سازندی پرفشار محسوب می گردد بهمین علت معمولاً دریك تا دو متری قاعدة این سازند بعنوان نقطه جداره گذاری انتخاب میشود.

كلیه میدانهایی كه بخش هفتم در آنها كاملاً شناسائی شده است در محدوده ای به شرح ذیل قرا دارد.

شمالاً گچساران، كرنج ،پاریس ،ما ماتین ،نفت سفید.

جنوباً بینك ،رگ سفید ،مارون ،رامین میباشد در سایر نواحی بخش هفتم گچساران از مشخصات آن در محدوده مذكور تبعیت نمی نماید.

یكی دیگر از مسائل در جداره گذاری در آخرین انیدرید بخش هفتم آنستكه در طبقات فوقانی این انیدرید مقادیری سنگ آهك ضعیف وجود دارد كه توان مقاومت در مقابل گلهای سنگین را ندارد لذا كاملاً روشن است كه اگر این انیدرید شناسائی نشود چه مشكلاتی را در برخواهد داشت.

4-2 بخش ششم

این بخش شامل مارلهای قرمز رنگ انیدرید نمك مارلهای خاكستری وباند های نازك آهك می باشد در بعضی از میدانهای نفتی مانند اهواز ،منصوری ،رگ سفید وغیره لوله جداری بجای آخرین باندا نیدرید بخش هفتم در اولین انیدرید بخش ششم سیمان میگردد ودر آن بعلت كم فشار بودن سربخش ششم می باشد ولی با وجود این در بعضی از همین میدانها حفاری زیاده از حد در بخش ششم موجب پاره گی لوله جداری شده است.

3-4 بخش پنجم

این بخش شامل انیدرید ومارلهای خاكستری ونمك مارلهای قرمز وآهك های نازك لایه می باشد.

4-4 بخش چهارم

این بخش بیشتر شامل نمك است ومارلهای خاكستری وقرمز انیدرید وبندرت آهكهای نازك در آن یافت میشود یكی از مشخصات بارزاین بخش تغییر شدید ضخامت آن میباشد

4-5 بخش سوم گچساران

این بخش بیشتر شامل مارلهای خاكستری گاهی تیره انیدرید نمك وطبقات نازك آهك میباشد بخش سوم وپنجم بعلت داشتن مارلهای فراوان از مسئله سازترین بخشها میباشد.

4-6 بخش دوم گچساران

عنصر اصلی این بخش را نمك تشكیل داده ودرآن مارل خاكستری وانیدرید نیز یافت میشود.

4-7 بخش یكم گچساران یا پوش سنگ

این بخش شامل تناوب انیدرید مارل وسنگ آهك میباشد در بعضی از مناطق طبقات نمك نیز در این بخش گزارش گردیده وضخامت آن در میدانهای مختلف تفاوت دارد وگاهی ازده متر كمتروزمانی از صد متر بیشتر است پوش سنگ دارای شش طبقه راهنما است كه از A شروع شده وبه F ختم میشود وبجز A وB بقیه سنگ آهكهای خاصی می باشد.

در پوش سنگ احتمال گل گم شدگی ،وجود آب شور ،وجود هیدروكربور میرود وچون این بخش آخرین بخش پرفشار گچساران محسوب می گردد وحد تحتانی آن نیز سازند كم فشار آسماری میباشد لذا با در نظر گرفتن احتمالات فوق در حد معینی از طبقات راهنما جداره گذاری میگردد كه البته در هر میدانی حدود آن مشخص است.

4-8 ملاحظات (الف)

4-8-1) در یال جنوبی شرقی میدان پارسان بعلت گسل شدن آبهای شور تحت فشار در درون بخش هفتم ظاهر میشوند لذا در این منطقه تغییر فشار نشانه تغییر سازند نمیباشد.

4-8-2) در منطقه Crest ساختار آغاجاری در حوالی چاه شماره 131 سازند گچساران بخش هفتم با كسله ای در ارتباط با مخزن آسماری بوده ودر آن گاز دیده شده است.

4-8-3) در منطقه هفتگل نیز گچساران بخش 2و3 نیز با مخزن در ارتباط گسلی هستند وبهمین علت دردوبخش مذكور كار دیده میشود.

4-8-4) مطالعه مارلها جهت استفاده گل شناسان میبایستی برمبنای خواص كانی های رسی استوار باشد كه این نیز نیاز به دراختیار داشتن دستگاههای X-Ray Diff raction ومیكروسكوبهای الكترونی است با وجودیكه این وسایل در ایران در اختیار موسئسات علمی است هنوز هیچگونه تلاشی دراین زمینه صورت نگرفته است.مرحله دوم مطالعه مارلها در آزمایشگاه گل شناسی شركت ملی نفت –مناطق نفت خیز صورت گرفته است كه در طی آن بعضی از مارلها در مقابل انواع گل آزمایش شده وتنها حاصل آن پیشنهاد گل های نفتی برای حفاری سازند گچساران در میدان مارون بوده است.

(مذاكرات شفاهی محمد مدنی)

5-سازند آسماری

دراین سازند عموماً‌از سنگ آهك Ca CO3 ودولومیت Ca Mg (CO3)2 وماسه سنگ وشیل میباشد این سازند در نواحی مختلف دارای مشخصات زمین شناسی متفاوتی می باشد. بهمین علت در سازند آسماری دو بخش عمده تشخیص داده شده است.

5-1-بخش ماسه سنگ اهواز: این بخش در میدانهای اهواز، مارون و منصوری توسعه یافته است.

5-2-بخش انیدریدی كلهر: این بخش بیشتر مشتمل برانیدرید، نمك، مارل و آهك می‎باشد.

6- سازندهای پابده و گورپی

این دو سازند بترتیب در زیر سازند آسماری واقع شده اند و شامل شیل، مارل و رسهای آهكی و گاهی آهكهای مارلی می باشد.

7- سازند بنگستان

این سازند شامل آهك و لایه هایی از شیل می باشد این سازند در بعضی از میدانهای نفت خیز می باشد مانند اهواز.

8- سازند كژدمی

این سازند از شیل و لایه های نازك آهك تشكیل یافته است و معمولاً بعلت تورق و ریختن از محل خود (Slough) مسئله ساز می باشد. گاهی این سازند گازخیز است مانند كوه دارا كه علت وجود گاز را در این سازند غیر مخزنی را میتوان منوط به شكستگی ها دانست.

9- گروه خامی

بطور كلی این گروه شامل سنگ آهك دولومیت و شیل می باشد گروه خامی شامل سازندهای ذیل میباشد:

9-1 داریان آهك با لایه های نازك شیل

9-2 گدوان شیل با لایه های نازك آهك

9-3 فهلیان آهك و لایه های نازك شیل در خارگ نفت خیزاست

9-4 هیت انیدرید و كربنات

9-5 سورمه آهك دولومیت و مقداری شیل در خارگ نفت خیزاست

10- گروه كازرون

این گروه شامل دو سازند است و بطور كلی فاقد خصوصیات مخزنی و پوش سنگ طبقات زیرین خود محسوب میشود.

10-1) سازند نیریز:كه بیشتر شامل آهك و دولومیت می باشد.

10-2) سازند دشتك : از تناوب دولومیت وانیدرید و شیل تشكیل یافته است این سازند از سرجداره گدازی بسیارپر اهمیت می باشد و با وجودیكه تركیب اصلی آن انیدرید و اصولاً فاقد فورانی است ولی در قسمت تحتانی آن بعلت وجود شكستگی ها گاهی موجب فوران میشود و اصطلاحاً به آن (Blue Zone) اطلاق می گردد.

11- گروه دهرم

این گروه شامل سه سازند می باشد كه بترتیب عبارتند از:

11-1) سازند كنگان: كه از سنگ آهك و دولومیت و شیل تشكیل شده است.

11-2) سازند دالان: كه خود به سه بخش تقسیم می گردد:

11-2-1) دالان بالایی كه شامل آهك دولومیت شیل و انیدرید می باشد.

11-2-2) بخش نار كه شامل انیدرید و دولومیت می باشد در قسمت تحتانی این بخش در میدان پا رس گل گمشدگی مشاهده شده است.

11-2-3) دالان پایین شامل آهك و دولومیت انیدردید و شیل می باشد.

11-3) سازند فرقان: این سازند شامل ماسه سنگ و شیل می باشد در میدان پارس این سازند موجب تنگ شدگی چاه و در نتیجه گیر افتادن لوله ها گردید كه فوران چاه P-E1 را موجب شد.
ارسال توسط اکبر طوسی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بچه ها نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ